เพ็งสวัสดิ์ ว. การวิจัยเชิงทดลองทางการศึกษา. Creative Science, [S. l.], v. 6, n. 11, p. 181–190, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/18488. Acesso em: 27 feb. 2024.