ประเสริฐสิน อ. อีกหนึ่งมุมมองของแนวคิดการประเมิน. Creative Science, [S. l.], v. 6, n. 11, p. 95–106, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/18482. Acesso em: 28 feb. 2024.