วงศ์จิรัฐิติ อ. การพัฒนากระบวนการผลิตส้มเท้าวัวปลอดภัย. Creative Science, [S. l.], v. 6, n. 11, p. 39–50, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/18476. Acesso em: 27 feb. 2024.