แสงสุริจันทร์ เ. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรแผนกโยธาธิการและขนส่ง แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. Creative Science, [S. l.], v. 6, n. 11, p. 13–24, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/18474. Acesso em: 2 mar. 2024.