คลังแสง ก. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบสถานการณ์จำลอง กับการเรียนแบบปกติ. SNRU Journal of Science and Technology, [S. l.], v. 5, n. 10, p. 163–178, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16864. Acesso em: 17 may. 2022.