เดชบุญ ล. รูปแบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ของนักศึกษาพยาบาล Training Model for Emotional Quotient Development of Nursing Students. SNRU Journal of Science and Technology, [S. l.], v. 5, n. 10, p. 99–116, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16859. Acesso em: 17 may. 2022.