ประเสริฐสิน อ. การพัฒนาตนเอง สำคัญอย่างไรในชีวิตและการทำงาน How important o f Self-development to your life and work. SNRU Journal of Science and Technology, [S. l.], v. 5, n. 10, p. 73–84, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16856. Acesso em: 17 may. 2022.