ยีมิน เ. บทบรรณาธิการ. SNRU Journal of Science and Technology, [S. l.], v. 5, n. 10, p. -, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16855. Acesso em: 17 may. 2022.