ชมชื่น ธ. ความสวยงามวางนัยทั่วไป : ผลคูณของจำนวนสามหลักและสี่หลักกับจำนวนหลายหลักที่ทุกหลักเป็นเลข 1 Generalized beauty : the product of the three and four digit number and the many digit number that every digit as 1. Creative Science, [S. l.], v. 5, n. 10, p. 61–72, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16854. Acesso em: 5 mar. 2024.