ยอดนา ป. .-. การบริหารจัดการทางการเงินสำหรับผู้เริ่มประกอบธุรกิจ รายใหม่ในจังหวัดสกลนคร Financial Management for New Entrepreneurs in Sakon Nakhon Province. SNRU Journal of Science and Technology, [S. l.], v. 5, n. 10, p. 49–60, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16853. Acesso em: 17 may. 2022.