ปานศุภวัชร ถ. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครู ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Development of Analytical Thinking Skills of the Second Year Student Teachers in Sakon Nakhon Rajabhat University. Creative Science, [S. l.], v. 5, n. 10, p. 33–48, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16852. Acesso em: 7 oct. 2022.