บุพศิริ ส. ผลเฉลยมูลฐานของตัวดำเนินการ ที่สัมพันธ์กับตัวดำเนินการเบสเซิล อัลตราไฮเพอร์โบลิก คลิน กอร์ดอน THE ELEMENTARY SOLUTION OF THE OPERATOR RELATED TO THE BESSEL ULTRA-HYPERBOLIC KLEIN GORDON. SNRU Journal of Science and Technology, [S. l.], v. 5, n. 10, p. 27–32, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16851. Acesso em: 17 may. 2022.