ธีระอกนิษฐ์ น. ความต้องการพัฒนาความรู้ด้านบัญชีของบุคลากร ส่วนงานคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดสกลนคร Demand for Developing Accounting Knowledge of the Financial officers at Sub – district Administrative in Sakon Nakhon Province. SNRU Journal of Science and Technology, [S. l.], v. 5, n. 10, p. 17–26, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16806. Acesso em: 17 may. 2022.