ร่มเย็น ล. การแลกเปล่ยี นดั้งเดมิ ของชาวอีสาน : มุมมองความสัมพันธ์ทางสังคม Traditional Exchange of Isan People: A Social Relationship Perspective. Creative Science, [S. l.], v. 5, n. 10, p. 1–16, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16800. Acesso em: 26 feb. 2024.