โสพันนา ก.; อุทัยดา ธ. การปรับปรุงสมบัติของตัวดูดซับโลหะหนักด้วยวัสดุในท้องถิ่น. Creative Science, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 181–196, 2013. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10251. Acesso em: 5 mar. 2024.