เทียนกล่ำ อ. การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การเพิ่มผลผลิตใบ ปริมาณสี และครามผง ของครามงอ. Creative Science, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 115–122, 2013. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10244. Acesso em: 26 feb. 2024.