สะอาดสิทธิศักดิ์ ศ. การพัฒนาแนวทางการตรวจร้านจำหน่ายวัตถุอันตรายทางการเกษตรของสารวัตรเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก. Creative Science, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 97–114, 2013. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10243. Acesso em: 5 mar. 2024.