จอมหงษ์พิพัฒน์ภ. การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ เจตคติ และการมีส่วนร่วม ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย สำหรับผู้นำท้องถิ่น. SNRU Journal of Science and Technology, v. 1, n. 1, p. 87-96, 11.