มหาชัย ร.; คำเหม็ง ท.; จินดาประเสริฐ ป.; รักซ้อน ส. ศึกษาการคายซับของเถ้าแกลบที่อิ่มตัว ด้วยสีย้อมผสมโลหะหนักที่มีพิษบางตัว. Creative Science, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 143–150, 2013. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10204. Acesso em: 20 may. 2024.