สีตะวัน ท.; สีตะวัน อ. การวิเคราะห์สมบัติเทอร์มออิเล็กทริกของ คลัสเตอร์ Na Co2O4 : 1/3, 1 หน่วยเซลล์. Creative Science, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 111–118, 2013. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10197. Acesso em: 5 mar. 2024.