รัตนอุดมโชค ส. การซื้อสิทธิขายเสียง ในจังหวัดสกลนคร. Creative Science, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 85–100, 2013. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10195. Acesso em: 5 mar. 2024.