ผาสุข อ. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หลักซิปปา ในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ. Creative Science, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 55–68, 2013. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10192. Acesso em: 5 mar. 2024.