อุมะวรรณ พ.; เพ็งสวัสดิ์ ว.; สุรกิจบวร ศ. การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม. Creative Science, [S. l.], v. 2, n. 3, p. 167–177, 2013. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10183. Acesso em: 5 mar. 2024.