โกฏสันเทียะ ท. ผลของการใช้สมุนไพรชนิดต่างๆ ร่วมกับน้ำสกัดชีวภาพ ในการยับยั้งการเกิดโรคในลูกอ๊อดกบ. Creative Science, [S. l.], v. 2, n. 3, p. 157–166, 2013. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10182. Acesso em: 2 mar. 2024.