เขียวรักษา อ.; รัตนอุดมโชค, ส.; สุมังคะ จ.; พูลแสวงทรัพย์ อ. การศึกษาและการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จากพืชและเห็ดในป่า ชุมชนบ้านนางัว จังหวัดนครพนม สำหรับเยาวชน. Creative Science, [S. l.], v. 2, n. 3, p. 121–134, 2013. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10174. Acesso em: 5 mar. 2024.