ศิริสวัสดิ์ ม. การพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยสอนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ำ. Creative Science, [S. l.], v. 2, n. 3, p. 93–108, 2013. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10171. Acesso em: 27 feb. 2024.