เพ็งสวัสดิ์ ว. การวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ. Creative Science, [S. l.], v. 2, n. 3, p. 35–48, 2013. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10165. Acesso em: 4 mar. 2024.