ยศตะโคตรส.; วงศ์จิรัฐิติอ. การตรวจสอบคุณภาพทางด้านจุลชีววิทยาของน้ำดื่มในโรงเรียน หมู่บ้านเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร. SNRU Journal of Science and Technology, v. 2, n. 4, p. 61-68, 11.