เพชรคำ ส. ลวงลุ่มน้ำโขง : การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน บริเวณพรมแดนไทย-ลาว. Creative Science, [S. l.], v. 2, n. 4, p. 31–42, 2013. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10017. Acesso em: 28 feb. 2024.