ฉลากบางว. บทบรรณาธิการ. SNRU Journal of Science and Technology, v. 2, n. 4, 11.