แก้วบุตรา จ. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม. Creative Science, [S. l.], v. 3, n. 5, p. 61–74, 2013. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10004. Acesso em: 27 feb. 2024.