เพชรคำ ส. (2013). ตำนานอุรังคธาตุกับเครือข่ายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของผู้คนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง. Creative Science, 3(5), 1–18. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9995