ศรีพสุดา ล. (2013). คุณลักษณะของนักนิเทศศาสตร์ที่พึงประสงค์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน. Creative Science, 3(6), 85–98. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9987