นนทะวงษ์ เ., & สุรกิจบวร ศ. (2013). ความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1. Creative Science, 3(6), 73–84. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9986