เพ็งสวัสดิ์ ว. (2013). การวิจัยทางการบริหารการศึกษา. Creative Science, 3(6), 63–72. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9985