เพชรคำ ส. (2013). โครงสร้างสังคมของหมู่บ้านลาว: กลไกสร้างความสัมพันธ์ของชุมชน ในระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์. Creative Science, 3(6), 49–62. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9984