สุรกิจบวร ศ., & เพ็งสวัสดิ์ ว. (2013). รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. Creative Science, 3(6), 13–34. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9982