-, .-. (2013). หน้าปก. Creative Science, 3(6). Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9979