การุณย์ลัญจกร ส. (2013). ก้าวสู่ความเป็นนักวิจัยมืออาชีพ. Creative Science, 4(7), 141–146. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9978