วิเศษ น., ฉลากบาง ว., & เพ็งสวัสดิ์ ว. (2013). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม. Creative Science, 4(7), 75–88. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9973