มาตวังแสง ร., หวานอารมณ์ อ., & ภูษาวิโศธน์ พ. (2013). คำศัพท์ภาษาอังกฤษในหนังสือแบบเรียนสำหรับผู้เรียนใน ระดับประถมศึกษาในประเทศไทย. Creative Science, 4(7), 47–60. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9971