ล่ามสมบัติ เ., หวานอารมณ์ อ., & ไชยสุข อ. (2013). แบบฝึกการอ่านเร็วสำหรับนักเรียนไทยระดับชั้นประถมศึกษา. Creative Science, 4(7), 35–46. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9970