เพ็งสวัสดิ์ว. (1). การวิจัยเกี่ยวกับการใช้พลังอำนาจของผู้บริหาร. SNRU Journal of Science and Technology, 4(7), 1-10. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9959