ฉลากบาง ว. (2013). บทบรรณาธิการ. Creative Science, 4(7). Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9958