โสตถิสวัสดิ์ แ., & อินสิน น. (2013). ความคงตัวของสารสกัดหยาบจากเม่าหลวงในน้ำยาบ้วนปากสูตรมาตรฐานต่อการยับยั้ง Streptococcus จากช่องปาก. Creative Science, 4(8), 77–88. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9942