พรหมเทพ ว., & ยศตะโคตร ส. (2013). การแยกเชื้อแบคทีเรียสร้างกรดแลคติคจากผลิตภัณฑ์อาหารหมัก เพื่อใช้เป็นแหล่งของโปรไบโอติก. Creative Science, 4(8), 67–76. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9938