ราชพิลา ธ., & เจนศิริศักดิ์ ส. (2013). สายโซ่อุปทานข้าวโพดหวาน. Creative Science, 4(8), 1–22. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9933