หลิมเจริญ ศ. (2013). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนอ่านแบบเอริกาด้วยการใช้เอกสารจริงเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. Creative Science, 5(9), 161–172. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9925