วราสุนันท์ พ. (2013). การพัฒนาตัวบ่งชี้ความรู้ทางการวัดและประเมินผลการศึกษา ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Creative Science, 5(9), 131–144. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9922