ชาติยานนท์ บ. (2013). ผลของสารสกัดจากใบแมงลักต่อการงอกและการเจริญเติบโตของ ต้นกล้าผักโขมสวน และหญ้าขจรจบดอกเหลือง. Creative Science, 5(9), 119–130. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9920